src="http://www.cigybar.sk/beta/img/posternabor.jpg">

Kontakt

Cirkevná spojená škola
organizačná zložka
Gymnázium sv. Jána Bosca

Jiráskova 5
085 27 BARDEJOV

Tel.: +421 (0)54/4722848
E-mail: cigybar@cigybar.sk

Wi-Fi internet

WI-FI internet je prístupný v takmer všetkých priestoroch školy. Ak ho chcete mat' vo svojom notebooku alebo v mobile, doručte vyplnenú šablónu správcovi siete. Každá trieda je vybavená vlastným pripojením.
Šablóna k pripojeniu na Wi-Fi

Ubehol už rok od slávnostného otvorenia  pamätnej záhrady obetiam holokaustu. Na základe tohto výročia sa rozhodol Bardejovský výbor na zachovanie židovského dedičstva vyhlásiť literárnu súťaž o najlepšiu esej na témy „Tragédia židovských susedov – pripomínať alebo zabudnúť?“ a „Keby tu boli…“ . Do súťaže sa mohli zapojiť študenti všetkých stredných škôl z Bardejova. Ceny odovzdával súťažiacim pán Emil Fish, zakladateľ Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva a člen Komisie Spojených štátov amerických pre zachovanie amerického kultúrneho dedičstva v zahraničí, počas spomienkového podujatia venovaného hrdinom 2. svetovej vojny a jej obetiam v Pamätníku holokaustu v Bardejove. Do tejto súťaže sa zapojili aj študenti z našej školy. Mária Felediková z III.A obsadila 2. miesto, Kristína Kijovská  z III.A  3. miesto a Petra Kuzmiaková z II.A získala čestné uznanie. Študentkám  srdečne blahoželáme.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Bardejove zorganizovala súťaž pre študentky 3. ročníka stredných škôl, na ktorej nechýbali ani žiačky našej školy. Súťažiace si zmerali sily v oblasti histórie, geografie, slovenského jazyka a literatúry, ekológie a náuky o spoločnosti. Družstvo z našej školy – S. Holevová, K. Kijovská, A. Čechová, M. Šoltýsová, R. Vašková – si vybojovalo pekné 2. miesto. Študentkám srdečne blahoželáme.

výberové konanie 2015

 

Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Bardejove, Jiráskova 5, 085 27 Bardejov vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:
– učiteľ základnej umeleckej školy v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický
– zástupca riaditeľa pre základnú umeleckú školu
– zástupca riaditeľa pre gymnázium
Požadované kvalifikačné predpoklady:
– príslušné vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka
– schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
– kreativita, pozitívny prístup k mládeži
Zoznam požadovaných dokladov:
– prihláška do výberového konania
– profesijný životopis
– overená kópia dokladu o vzdelaní
– potvrdenie o sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva /krstný, príp. sobášny list/
– odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
– písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (pre zástupcu gymnázia a ZUŠ)
– doklad o prvej atestácii, alebo jej náhrade (pre zástupcu gymnázia)
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poslať doporučenou poštou na riaditeľstvo školy do 25. 6. 2015. Termín výberového konania bude oznámený tým uchádzačom, ktorí splnia všetky požiadavky telefonicky, alebo písomne.

Mgr. Martin Šmilňák
riaditeľ školy

V dňoch 5. až 7.mája 2015 sa v Trnave konala olympiáda stredoškolákov pod názvom Gaudeamus Igitur. Celá Trnava žila stredoškolským športom. Stretli sa najlepší reprezentanti všetkých krajov zo Slovenska, víťazí krajských kôl v atletike, futbale, hádzanej, basketbale, volejbale, silovom trojboji a speedmintone. Na rôznych športoviskách zvádzali športové zápolenia súťažiaci v spomenutých športových odvetviach Medzi najlepšími pretekármi – atlétmi súťažil aj náš žiak Peter Lučanský.

Vo štvrtok 16.4.2015 sa na atletickej dráhe futbalového  štadióna Partizán Bardejov uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov stredných škôl. Súťaž organizovala Spojená škola Juraja Henischa z poverenia OÚ odboru školstva v Prešove.

V piatok 12. marca 2015 sa v priestoroch Pastoračného centra v Bardejove na sídlisku Družba stretli víťazi školských kôl Biblickej olympiády zo základných a stredných škôl. Zápolenie začalo v priateľskej atmosfére svätou omšou, ktorú celebroval mons. Pavol Marton, bardejovský dekan, s prítomnými kňazmi. Po svätej omši začalo samotné zápolenie. Súťažili trojice z každej školy v piatich kolách. Za našu základnú školu si pekné druhé miesto vybojovali žiaci v zložení: Simona Majirošová zo 7.A a Iveta Hudáková a Marek Novák, obaja z 9. A triedy. Naši gymnazisti z 3. ročníka: Ráchel Vašková, Miroslav Vojtek a Peter Pös skončili na treťom mieste. Verdikt vyriekla porota, ktorá hodnotila odpovede a dozerala nad priebehom celej súťaže precovala pod taktovkou svojho predsedu vdp. kaplána Štefana Kačmára, ktorému pomáhali členky poroty sr. Noemi a Monika Kovaľová. Čo je však najdôležitejšie a pri tejto súťaži jedinečné? Nie je dôležité len mať vedomostí, ale Slová Biblie aj žiť a každý kto Bibliu číta a snaží sa podľa nej žiť vyhráva. V ten deň teda vyhral každý.

IMG_7236_2

So mnou prichádza zákon…

Notoricky známe slová z kultového westernového filmu sa naplnili aj v Popolcovú stredu 18. februára toho roku, kedy medzi maturantov na hodiny náboženstva štvrtákov a oktávanov nášho gymnázia zavítal cirkevný právnik ICLic. Ondrej Kačmár. Po štúdiu kanonického práva v Ríme na Lateránskej univerzite pôsobí na arcidiecéznom metropolitnom súde v Košiciach ako obhajca (občas aj prokurátor) v manželských kauzách. Pre mladých ľudí na prahu dospeláckeho života sú tieto otázky výsostne zaujímavé. Dnes v globálnom multikultúralnom svete nie je núdza o nadväzovanie partnerských vzťahov mladých ľudí z rôznych kultúr a náboženstiev. S tým prichádzajú rôzne problémy pri uzatváraní sviatostného manželstva. Niektoré tieto problémy končia na cirkevnom súde. Študenti sa zaujímali o otázky odlúčenia manželov, platnosti zväzkov, rozvodov, neplatnosti manželstva a pristupovania k sviatostiam. Aj keď mnohé otázky boli zodpovedané, pootvorili sa ďalšie a na to už nebol časový priestor. Ukázalo sa však, že otváranie týchto tém a diskusií o nich je veľmi prospešné pre mladých ľudí, čo môže mať pozitívny preventívny dopad na predchádzanie traumatizujúcich životných skúseností.

IMG_7140

Študenti Cirkevnej spojenej školy v Bardejove absolvovali v dňoch 16. – 20.2.2015 lyžiarsky výcvik v rekreačnom zariadení Ski Drienica. Gymnazisti a žiaci 7. ročníka zdolávali lyžiarske zjazdovky pod odborným vedením pedagogického zboru našej školy. Počas výcviku bola medzi žiakmi vynikajúca atmosféra s mnohými zážitkami a novými skúsenosťami. Lyžiarsky kurz prebehol na výbornú, lebo všetci žiaci sa naučili lyžovať a zlyžovali aj veľký svah. Tento kurz bol uskutočnený na odbornej úrovni. Splnil všetky ciele, ktoré si vo svojich zámeroch vytýčil. Lyžiarskemu výcviku prialo aj počasie, na šikovných lyžiarov sa slnko po celý čas usmievalo. Žiaci si užili aj inú zábavu – rôzne súťaže, šantenie v bazéne, imitovanie rôznych osobností atď. Zdokonaľovali sa v lyžiarskych technikách a v predposledný deň kurzu absolvovali aj lyžiarsky karneval. Všetkým žiakom patrí veľká pochvala za snahu a pokrok v zdolávaní lyžiarskych zjazdoviek a vďaka patrí najmä pedagogickému zboru, ktorý sa postaral o päť príjemne strávených lyžiarskych dní.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že v dnešnej dobe nemáme veľa príležitostí na zábavu, myslím si, že pokiaľ sa ešte nájdu mladí ľudia plní radosti a nádeje v lepšiu budúcnosť, nie je to s nami márne.